§ 1
Definicje

Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania przez Usługobiorców z Newsletteru Cooking Media Sp. z o.o;
 2. Usługodawca – oznacza Cooking Media Sp. z o.o Ul. Do morza 21B/2, NIP 5871735322, REGON 521939857, KRS 0000966951 ewentualna zmiana firmy Usługodawcy, siedziby, adresu siedziby, sądu lub wydziału, miejsca przechowywania dokumentacji, wysokości kapitału zakładowego nie stanowi zmiany Regulaminu;
 3. Usługobiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z Newsletteru lub/i Serwisu na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Usługobiorcą, jeżeli:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, lub
  2. uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lub
  3. jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych;
 4. strona www. – oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenach internetowych, do których prawa przysługują Usługodawcy;
 5. Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym www.tomaszjakubiak.pl;
 6. Formularze – oznaczają strony internetowe na stronach www. umożliwiające Usługobiorcy dokonanie wyboru, zamówienie i rezygnację z otrzymywania Newsletteru oraz udostępnienie Usługodawcy danych osobowych Usługobiorcy lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Usługobiorcy nieposiadającego zdolności do czynności prawnych;
 7. Newsletter – oznacza zbiór informacji przesyłanych przez Usługodawcę na udostępniony mu przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej, z określoną częstotliwością, zawierający treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe Usługodawcy lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług oferowanych przez Usługodawcę lub/i inne osoby, w szczególności informacje handlowe;
 8. Ustawa – oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki korzystania przez Usługobiorców z Newsletterów. Regulamin został wydany w oparciu o przepisy Ustawy.
 2. Oprogramowanie, interfejs, układ funkcjonalny, elementy graficzne, bazy danych i treści Serwisu oraz elementy graficzne i treści Newsletterów stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy lub/i osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej.
 3. Usługobiorca nie jest uprawniony do korzystania z treści Newsletteru w żadnym innym celu niż tylko w celu zapoznania się z ich treścią.
 4. Korzystanie z Newsletteru oraz Serwisu jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów.
 5. Usługodawca może w każdym czasie zakończyć wydawanie Newsletteru, zmienić jego tematykę i/lub częstotliwość ukazywania się.
 6. Newsletter przesyłany jest z częstotliwością ustaloną przez Usługodawcę.

§ 3
Warunki korzystania z Newsletterów, dane osobowe

 1. Zamówienie otrzymywania Newsletteru następuje za pomocą Serwisu na stronie www.tomaszjakubiak.pl. Natomiast rezygnacja z otrzymywania Newsletteru następuje za pomocą wiadomości elektronicznych skierowanych do Usługobiorcy przez Usługodawcę na udostępniony Usługodawcy przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.
 2. W celu zamówienia i korzystania z Newsletteru Usługobiorca powinien zaznaczyć odpowiednie pola zgód oraz kliknąć przycisk „Zapisuję się”. Potwierdzenie zamówienia Newsletteru przez Usługobiorcę następuje poprzez kliknięcie linku otrzymanego przez Usługobiorcę, wysłanego w wiadomości elektronicznej skierowanej na udostępniony Usługodawcy przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.
 3. Potwierdzenie zamówienia Newsletteru przez Usługobiorcę w sposób określony w postanowieniach Regulaminu jest jednocześnie równoznaczne ze/z:
  1. złożeniem przez Usługobiorcę lub przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego Usługobiorcy nieposiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia, że udostępnione dane są zgodne z prawdą;
  2. upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych dotyczących korzystania przez Usługobiorcę z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez Usługodawcę w celach statystycznych i marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania przez Usługobiorcę informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy oraz innych osób;
  3. upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Usługobiorcy nieposiadającego zdolności do czynności prawnych w celach związanych z reprezentowaniem Usługobiorcy i złożeniem oświadczeń określonych w Regulaminie i Serwisie.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest podawać wyłącznie prawdziwe dane. Osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularzy jest wyłącznie Usługobiorca, a w przypadku Usługobiorcy nieposiadającego zdolności do czynności prawnych również przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Usługobiorcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Usługobiorcę lub przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego Usługobiorcy nieposiadającego zdolności do czynności prawnych w celu ustalenia, czy dane te są zgodne z prawdą. Usługobiorca lub przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny Usługobiorcy nieposiadającego zdolności do czynności prawnych jest zobowiązany do umożliwienia Usługodawcy przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę Usługodawcy.
 6. Podanie danych niezgodnych z prawdą uprawnia Usługodawcę do zaprzestania świadczenia na rzecz Usługobiorcy usług określonych w Regulaminie.
 7. Udostępniony Usługodawcy adres poczty elektronicznej Usługobiorcy będzie przetwarzany przez Usługodawcę w celach udostępniania Usługobiorcy Newsletteru.
 8. Administratorem danych osobowych Usługobiorców oraz przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych Usługobiorców nieposiadających zdolności do czynności prawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, ze zm.), jest Usługodawca.
 9. Udostępnienie Usługodawcy adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z usług określonych w Regulaminie.
 10. Usługobiorcy oraz przedstawicielom ustawowym lub opiekunom prawnym Usługobiorcy nieposiadającego zdolności do czynności prawnych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 11. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług określonych w Regulaminie.
 12. Zgoda na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Usługobiorcy nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dla celów związanych z reprezentowaniem Usługobiorcy oraz złożeniem oświadczeń określonych w Regulaminie i w Formularzach może zostać w każdej chwili cofnięta przez odpowiednio przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Usługobiorcę oświadczenia o rezygnacji z korzystania z usług określonych w Regulaminie.
 13. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie przez Usługobiorcę w ramach Newsletteru informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub innych osób.

§ 4
Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Newsletteru było możliwe dla Usługobiorców posiadających popularne przeglądarki internetowe, systemy operacyjne, programy obsługujące pocztę elektroniczną, rodzaje komputerów oraz typy połączeń internetowych. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Newsletteru. Ponadto oprogramowanie Serwisu może wymagać określonych konfiguracji komputera Usługobiorcy.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Usługobiorcy korzystanie z Newsletteru, z zastrzeżeniem ust. 1, to:
  1. przeglądarka internetowa (aktualna/najnowsza wersja): Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge oraz
  2. program (offline lub online) obsługujący pocztę elektroniczną.
 3. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług określonych w Regulaminie, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca, zostały podane w dokumencie „Polityka prywatności i plików cookies” dostępnej na stronie www.
 4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy, Usługobiorca nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów. Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Usługobiorcy nieposiadającego zdolności do czynności prawnych zobowiązany jest do zapewniania spełnienia i przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu przez Usługobiorcę, którego reprezentuje.
 6. Umowa o świadczenie usług określonych w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy Stronami na czas nieoznaczony.
 7. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usług określonych w Regulaminie. Usługobiorca nieposiadający zdolności do czynności prawnych prawo to wykonuje przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Rezygnacja z usług określonych w Regulaminie następuje za pomocą linka pozwalającego na anulowanie subskrypcji newslettera w jednej z otrzymanych wiadomości.
 8. Usługodawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Usługobiorca ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

§ 5
Zakres odpowiedzialności i prawa Usługodawcy

 1. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane:
  1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
  2. przyczynami niezależnymi od Usługodawcy (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za treści Newsletteru pochodzące od innych osób niż Usługodawca, w szczególności za treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe tych osób;
  2. z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie;
  3. za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy;
  4. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług określonych w Regulaminie, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej;
  5. za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej);
  6. za treści otrzymywane i wysyłane przez Usługobiorców za pośrednictwem sieci Internet, w tym za podane jakiekolwiek dane lub/i informacje;
  7. za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Usługobiorcy, w szczególności za korzystanie przez niego z usług określonych w Regulaminie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 3. Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia Usługobiorcy umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie.
 4. Usługodawca może odmówić świadczenia usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach określonych w Regulaminie lub wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. rozbudowy lub/i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z usług określonych w Regulaminie;
  2. zmiany szaty graficznej i/lub układu stron internetowych przeznaczonych do świadczenia usług określonych w Regulaminie;
  3. rozbudowy lub/i zmian form i zakresu korzystania z usług określonych w Regulaminie, bez uprzedniego informowania o tym Usługobiorców.
 6. Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług określonych w Regulaminie w przypadku:
  1. naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu;
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy dla celów określonych w Regulaminie;
  3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Usługobiorcy nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dla celów reprezentowania Usługobiorcy i złożenia oświadczeń określonych w Regulaminie i Serwisie;
  4. udostępnienia przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych osobowych;
  5. rezygnacji przez Usługobiorcę z usług określonych w Regulaminie.

§ 6

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługobiorca może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z usług określonych w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej [email protected]
 2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji.
 3. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Usługodawca może wezwać Usługobiorcę do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę.

§ 7

Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia w Serwisie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Usługodawca poinformuje Usługobiorców przez umieszczenie w Serwisie wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługobiorcy zostaną dodatkowo powiadomieni przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Powiadomienie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Usługobiorcę, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z Newsletteru w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w Serwisie, na stronie www.tomaszjakubiak.pl/regulamin-newslettera, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.