§ 1

Definicje

 1. Administrator – Cooking Media Sp. z o.o Ul. Do morza 21B/2, NIP 5871735322, REGON 521939857, KRS 0000966951
 2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Pliki cookies – niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z Serwisu oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie. Pliki cookies mogą pochodzić od Administratora lub od zaufanych partnerów Administratora.
 4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności i plików cookies.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.tomaszjakubiak.pl
 6. Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
 7. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.

§ 2

Przetwarzanie Danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

§ 3

Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych w Serwisie

 1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora:
  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
  3. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. np. za pośrednictwem poczty e-mail. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.

§ 4

Okres przetwarzania Danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§ 5

Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.
 2. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.
 3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem poprzez adres e-mail: [email protected]

§ 6

Odbiorcy Danych osobowych

 1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT pozwalającym na prawidłowe korzystanie z Serwisu.
 2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§ 7

Przekazywanie Danych osobowych poza EOG

 1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 2. Administrator może przekazywać Dane osobowe poza EOG na przykład w sytuacji, gdy niektórzy spośród jego usługodawców mają siedzibę poza EOG. W takiej sytuacji Administrator zapewnia należyte zabezpieczenie Danych osobowych, zgodnie z ust. 1.

§ 8

Bezpieczeństwo Danych osobowych

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

§ 9

Pliki cookie w Serwisie

 1. Administrator wykorzystuje Pliki cookie przede wszystkim, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i ułatwić Użytkownikowi korzystanie z niego.
 2. Administrator wykorzystuje Pliki cookie również w celach analitycznych oraz marketingowych – jednak wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę przy pierwszym wejściu do Serwisu.
 3. Administrator wykorzystuje też inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej na urządzeniu lub w przeglądarce Użytkownika (np. localStorage, sessionStorage), dzięki której Administrator uzyskuje dostęp do informacji zapisywanych podczas korzystania z Serwisu w wydzielonej części pamięci przeglądarki Użytkownika.

§ 10

Jakie rodzaje Plików cookie są wykorzystywane w Serwisie

 1. Cookies stosowane w Serwisie dzielą się na następujące kategorie:
RODZAJOPIS
Niezbędne Pliki cookieTe pliki cookie są instalowane, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i jego podstawowych funkcji, nie wymagają zatem zgody Użytkownika. Bez niezbędnych Plików cookie Administrator nie byłby w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach Serwisu.
Opcjonalne Pliki cookieZ tych cookies Administrator korzysta wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Są to cookies:
funkcjonalne – pozwalają na zapamiętanie preferencji lub wyborów Użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język, rozmiar tekstu lub inne elementy, które można dostosować) i dostarczanie użytkownikom spersonalizowanych treści w ramach Serwisu;
analityczne – umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Pomagają rozpoznać, które strony są mniej lub bardziej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu Administrator może poprawiać wydajność Serwisu;
reklamowe – wykorzystywane są w celu dostarczenia reklam zgodnych z zainteresowaniami i preferencjami Użytkowników. Na podstawie informacji z tych plików i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań Użytkowników.

§ 11

Czy w Serwisie używane są Pliki cookie podmiotów trzecich

Korzystając z Serwisu, Użytkownik może otrzymać Pliki cookie pochodzące od współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

PODMIOT TRZECIOPIS
Dostawcy usług analitycznych W celu lepszego zrozumienia, jak działa Serwis, Administrator współpracuje z dostawcami usług analitycznych takimi jak Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Więcej informacji na temat tego, jak wykorzystują oni dane Użytkowników, znajdziesz tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 Informacje gromadzone w ramach Google Analytics mogą być wykorzystywane w celu prowadzenia kampanii reklamowych w Google Ads.
Dostawcy usług reklamowych Celem analizy Użytkowników i lepszego dobierania grupy docelowej reklam, Serwis jest zintegrowany z:

1. Google Ads. Więcej informacji na temat tego, jak wykorzystują oni dane Użytkowników oraz innych ustawień, znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites oraz https://adssettings.google.com/

2. Pixel Meta. Więcej informacji na temat tego, jak wykorzystują oni dane Użytkowników, znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0 oraz https://www.facebook.com/ads/settings
Dostawca usługi newsletteraMailerLite. Więcej informacji na temat tego, jak wykorzystują oni dane Użytkowników oraz innych ustawień, znajdziesz tutaj: https://www.mailerlite.com/pl/gdpr-compliance oraz https://www.mailerlite.com/pl/legal/privacy-policy
Dostawca usługi reverse proxy CloudFlare. Więcej informacji na temat tego, jak wykorzystują oni dane Użytkowników oraz innych ustawień, znajdziesz tutaj: https://www.cloudflare.com/en-gb/trust-hub/gdpr/ oraz https://www.cloudflare.com/en-gb/privacypolicy/
Dostawca usług strumieniowania wideo YouTube. Więcej informacji na temat tego, jak wykorzystują oni dane Użytkowników oraz innych ustawień, znajdziesz tutaj: https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/ oraz https://support.google.com/youtube/answer/10364219?hl=pl

§ 12

Czym są logi serwera

Dane osobowe Użytkowników mogą też być gromadzone w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem lub państwowym organom ścigania.

§ 13

Czy możliwa jest zmiana ustawień w zakresie Plików cookie

 1. Przeglądarka internetowa Użytkownika powinna zapewniać możliwość zmiany ustawień tak, aby odrzucić, usunąć lub zablokować określone Pliki cookies.
 2. W przypadku gdy przeglądarka internetowa Użytkownika nie zapewnia możliwości zmiany ustawień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik powinien zapoznać się z instrukcją obsługi danej przeglądarki:
  1. Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  2. Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  3. Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
  4. Microsoft Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
 3. Ponieważ niektóre Pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, zmiana ustawień przeglądarki może sprawić, że niektóre usługi nie będą działać prawidłowo, a nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 4. Ustawienia w zakresie wyrażonych zgód na przetwarzanie Danych osobowych Użytkownik może zmienić klikając w stopce strony link „Dostosuj ustawienia cookie”.

§ 14

Zmiany Polityki

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany Polityki bez konieczności informowania o tym Użytkownika.
 2. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 3. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 11. września 2023

§ 15

Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez e-mail [email protected]